Producenci
Produkty polecane na Blogu
Miód Manuka Mgo 550+ 500G
Miód Manuka Mgo 550+ 500G
389,00 zł
szt.
Cukierki w Słoiczku 100G B/C
Cukierki w Słoiczku 100G B/C
13,90 zł
szt.
Kaszka Pełnoziarnista Pszenna z Bananem Bio 250G
Kaszka Pełnoziarnista Pszenna z Bananem Bio 250G
16,50 zł 12,50 zł
szt.
Miód Manuka Mgo 400+ 500G
Miód Manuka Mgo 400+ 500G
249,00 zł
szt.
Miód Manuka Mgo 400+ 250G
Miód Manuka Mgo 400+ 250G
135,00 zł
szt.
Ciasteczka z Orzechami 135G B/C
Ciasteczka z Orzechami 135G B/C
4,50 zł
szt.
Regulamin konkursu

 

Regulamin Konkursu 

 !UWAGA KONKURS! Romantyczny weekend w Krakowie, a może wspinaczka na Kasprowy Wierch? Niezależnie od tego gdzie planujesz swoje wakacje, zabierz ze sobą coś pysznego:)

 

Spakuj swój wakacyjny plecak produktami z Zebrano Rano. 

 1. Wejdź na stronę naszego sklepu online i zobacz nasze produkty.
 2. W komentarzu wpisz 5 produktów, które zabrałbyś ze sobą na urlop.
 3. Odpowiedź uzasadnij (wszelkie formy dozwolone: tekst, zdjęcie, rysunek, grafika etc.).
 4. Będzie nam bardzo miło jeśli zaprosisz do zabawy swoich przyjaciół.

 

Na autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi czekają bony w postaci 200, 100 i 50 zł na zakupy online w naszym sklepie! Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU „SPAKUJ WAKACYJNY PLECAK”  NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu Spakuj wakacyjny plecak ” (określanego w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Konkurs”), na profilu Facebook Zebrano Rano Eko Sklep jest Green Food MB Sp. z o.o. wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer REGON: 363593964, NIP: 657-292-15-95 (określana w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Green Food MB Sp. z o.o. (określana w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Fundator”).
 3. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Zebrano Rano Eko Sklep w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod następującym adresem: https://www.facebook.com/ZebranoRanoEKOSKLEP/?eid=ARCMc-0z8t0QyHYXAkEY7tMhEOZsZ2ntL2GpgWS6L17ZtPreOBmF5Aqk_YnE-oAI75crUAu6QyJ0iSBi.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.
 6. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy, w szczególności nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku.
 7. Konkurs nie jest ani sponsorowany, ani wspierany, ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook, ani w żaden inny sposób powiązany z tymże serwisem.
 8. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu,  uczestnicy Konkursu powinni  skierować  swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu  serwisu  Facebook,  w    z  art.  385(3) pkt  1  i  2  kodeksu cywilnego).
 9. Facebook są to zastrzeżone znaki towarowe, zaś ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić serwis społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności  związanej  z  Konkursem,  w  tym  w  szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.
 10. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 • 2. Uczestnik Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (określana dalej jako „Uczestnik”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika, w tym działalnością artystyczną.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobą fizyczną;
 4. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. w celu wzięcia udziału w Konkursie korzysta wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób, jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz  podstawę  do  wykluczenia  Uczestnika  z  udziału  w  Konkursie  wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród;
 9. zwalnia serwis społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem;
 10. nie jest ani pracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny tych  pracowników. Pod pojęciem „pracownika” rozumie się osoby zatrudnione bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.  Pod  pojęciem  „członków  najbliższej  rodziny”  rozumie  się  wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 11. uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne;
 12. dodał autorskie materiały zdjęciowe/tekstowe na serwisie społecznościowym Facebook zgodnie z § 5 Regulaminu;
 13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być ani pracownicy ani zleceniobiorcy ani osoby fizyczne powiązane w ramach dowolnego stosunku cywilnoprawnego z Organizatorem, organizacjami powiązanymi z Organizatorem, pracownikami lub osobami fizycznymi wykonującymi czynności odpowiadające obowiązkom pracowniczym związanymi z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 14. Osoby, które wezmą udział w Konkursie, a nie zostaną w nim wyróżnione, co jest  równoznaczne z niewygraniem jakiejkolwiek spośród nagród, zobowiązują się, że nie będą rościć jakichkolwiek pretensji, ani nie będą ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie, zadośćuczynienie lub przeprosiny wobec Organizatora, lub pracowników Organizatora.  Jak  też  z  tego  powodu  nie  będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fanpage’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady Konkursu.
 • 3. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są bony na zakupy w sklepie online Zebrano Rano. Wartość I nagrody: 200 zł, II nagrody: 100 zł i III nagrody 50 zł.

 • 4. Miejsce, czas i zasady Konkursu
 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego publikowanego na serwisie społecznościowym Facebook na profilu Zebrano Rano Eko Sklep.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Zebrano Rano Eko Sklep.
 • 5. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest:
 2. Zamieszczenie komentarza dotyczącego zadania konkursowego pod postem konkursowym
 3. Komentarz:
 4. nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje;
 5. nie może być wcześniej publikowany w jakikolwiek sposób.
 6. Powołane przez Organizatora komisji konkursowej, wybierze zwycięzców.
 7. Organizator ogłosi zwycięzcę w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Zebrano Rano Eko Sklep.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Uczestnikom, o których mowa w ust. 5 zd. 2, nagród określonych w § 3 Regulaminu.
 9. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści Konkursowych stanowiących  naruszenie  przepisów  prawa  lub  dobrych  obyczajów, w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.
 10. Organizator zastrzega,  że  dla  wzięcia  udziału  w  Konkursie  nie  jest  wymagane podejmowanie jakichkolwiek działań z wykorzystaniem prywatnych osi czasu Uczestników lub połączeń ze znajomymi na portalu Facebook.

 

 • 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga osobistej rejestracji profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście w serwisie społecznościowym Facebook.
 4. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator.
 5. Nagrody, w postaci bonów, można wykorzystać w sklepie online w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania.
 6. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną przesłane na adresy mailowe zwycięzców w terminie 4 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
 8. Wyróżniony Uczestnik może zrzec się prawa do przyznanej mu przez Organizatora nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ani ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 • 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem serwisu społecznościowego Facebook, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
 3. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 4. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu Facebook;
 5. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Facebook kont/profili osób trzecich;
 6. ingerują w mechanizm działania konkursu;
 7. tworzą fikcyjne konta/profile w serwie społecznościowym Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 8. nie ukończyli 18 lat.
 • 8. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem Uczestnik może nawiązać:
 2. a) wysyłając wiadomość tekstową do profilu Zebrano Rano Eko Sklep znajdującego się na portalu Facebook;
 3. b) wysyłając wiadomość mailową na następujący adres: biuro@zebranorano.pl
 4. c) w drodze telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu 518-934-800 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
 5. Podanie adresu mailowego oraz danych osobowych przez Zwycięzców ma charakter dowolny, lecz niezbędny do doręczenia Nagród.
 6. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych Uczestnika biorącego udział w Konkursie:
 7. za pośrednictwem portalu Facebook – następuje w chwili umieszczenia komentarza, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu;
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 10. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 11. imię i nazwisko;
 12. adres e-mail;
 13. Uczestnik ma prawo do:
 14. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 15. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 16. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 17. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 18. sprostowania swoich danych osobowych;
 19. przenoszenia swoich danych;
 20. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 21. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 22. Dane osobowe Uczestnika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 23. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Wszystkie postanowienia Regulaminu wchodzą w życie dnia 13 lipca 2020 r. i obowiązują do odwołania.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora w tym przedmiocie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  problemy  techniczne  leżące  po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu społecznościowego Facebook.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium